Referat for generalforsamlingen

Vedhæftet på denne side kan du finde informationer om DØK Foreningens generalforsamlinger, samt referater af disse.

Om generalforsamlingen:

Taget fra DØK Foreningens vedtægter:

§ 7

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden førstkommende juleaften efter regnskabsårets afslutning og indkaldes skriftlig med 14 dages varsel og angivelse af dagsordenen.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretæren i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af foreningens vedtægter, at mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer er for forslaget.

Stk. 4. Skriftlig afstemning foretages såfremt generalforsamlingen eller dirigenten bestemmer dette.

Stk. 5. Ved personvalg, hvor der er opstillet mere end 1 kandidat, skal der altid foretages skriftlig afstemning medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

Stk. 6. Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og bestyrelsen. Referat skal gøres offentlig tilgængelig senest 14 dage efter afholdelsen af generalforsamlingen. Ved indkaldelse til generalforsamlingen skal referatet fra forrige generalforsamling vedlægges.

Såfremt der måtte opstå mangler, eller vedrørende spørgsmål, kan disse rettes til forening@doek.dk